HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 05 Aug 2020 04:22:50 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked X-Frame-Options: SAMEORIGIN Frame-Options: SAMEORIGIN Vary: Accept-Encoding Set-Cookie: NSC_xfcqmvt-05-iuuqt=ffffffff0948650845525d5f4f58455e445a4a423660;expires=Wed, 05-Aug-2020 04:24:55 GMT;path=/;secure;httponly 物理学院2020年高水平学术论文(20200628)

物理学院2020年高水平学术论文(20200628)

发布者:蒋红燕发布时间:2020-01-07浏览次数:1927


 PHYSICAL REVIEW LETTERS 124, 076401 (2020)


王金兰

01

标题: Metal single-atom coordinated graphitic carbon nitride as an efficient catalyst for CO oxidation

作者: Wang, SY (Wang, Shiyan); Li, JQ (Li, Jiaqi); Li, Q (Li, Qiang)*; Bai, XW (Bai, Xiaowan); Wang, JL (Wang, Jinlan)*

来源出版物: NANOSCALE: 12: 1: 364-371DOI: 10.1039/c9nr07726j出版年: JAN 7 2020

(一流学术期刊学科核心 第一单位)

02

标题: Breaking scaling relations for efficient CO2 electrochemical reduction through dual-atom catalysts

作者: Ouyang, YX (Ouyang, Yixin); Shi, SL (Shi, Li); Bai, XW (Bai, Xiaowan); Li, Q (Li, Qiang); Wang, JL (Wang, Jinlan)*

来源出版物: CHEMICAL SCIENCE: 11: 7: 1807-1813DOI: 10.1039/c9sc05236d出版年: FEB 21 2020

(一流学术期刊学科核心 第一单位)

03

标题: Interlayer coupling prolonged the photogenerated carrier lifetime of few layered Bi2OS2 semiconductors

作者: Niu, XH (Niu, Xianghong); Wu, GF (Wu, Guangfen)*; Zhang, XW (Zhang, Xiwen); Wang, JL (Wang, Jinlan)*

来源出版物: NANOSCALE: 12: 10: 6057-6063DOI: 10.1039/d0nr00447b出版年: MAR 14 2020

(一流学术期刊学科核心 非第一单位)

04

标题: Hybrid Cu-0 and Cu-x(+) as Atomic Interfaces Promote High-Selectivity Conversion of CO2 to C2H5OH at Low Potential

作者: Bai, XW (Bai, Xiaowan); Li, Q (Li, Qiang); Shi, L (Shi, Li); Niu, XH (Niu, Xianghong); Ling, CY (Ling, Chongyi)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)*

来源出版物: SMALL: 16: 12特刊: SI文献号: 1901981DOI: 10.1002/smll.201901981出版年: MAR 2020

(一流学术期刊学科核心 第一单位)

05

标题: A Ti3C2O2 supported single atom, trifunctional catalyst for electrochemical reactions

作者: Fu, ZZ (Fu, Zhanzhao); Ling, CY (Ling, Chongyi)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)*

来源出版物: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A: 8: 16: 7801-7807DOI: 10.1039/d0ta01047b出版年: APR 28 2020

(一流学术期刊学科核心 第一单位)

06

标题: Property-Oriented Material Design Based on a Data-Driven Machine Learning Technique

作者: Zhou, QH (Zhou, Qionghua); Lu, SH (Lu, Shuaihua); Wu, YL (Wu, Yilei); Wang, JL (Wang, Jinlan)*

来源出版物: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS: 11: 10: 3920-3927DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c00665出版年: MAY 21 2020

(一流学术期刊学科核心 第一单位)

07

标题: High ZT 2D Thermoelectrics by Design: Strong Interlayer Vibration and Complete Band-Extrema Alignment

作者: Zhang, XW (Zhang, Xiwen); Liu, CH (Liu, Chenhan); Tao, Y (Tao, Yi); Li, YH (Li, Yunhai); Guo, YL (Guo, Yilv); Chen, YF (Chen, Yunfei)*; Zeng, XC (Zeng, Xiao Cheng)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)*

来源出版物: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS: 30: 22文献号: 2001200DOI: 10.1002/adfm.202001200出版年: MAY 2020

(一流学术期刊学科重点 第一单位)

  

邱腾

01

标题: Inkjet-printed paper-based semiconducting substrates for surface-enhanced Raman spectroscopy

作者: Lan, LL (Lan, Leilei); Hou, XY (Hou, Xiangyu); Gao, YM (Gao, Yimeng); Fan, XC (Fan, Xingce); Qiu, T (Qiu, Teng)*

来源出版物: NANOTECHNOLOGY: 31: 5文献号: 055502DOI: 10.1088/1361-6528/ab4f11出版年: JAN 24 2020

(一流学术期刊学科面上 第一单位)

02

标题: Alloy Engineering in Few-Layer Manganese Phosphorus Trichalcogenides for Surface-Enhanced Raman Scattering

作者: Hou, XY (Hou, Xiangyu); Zhang, XY (Zhang, Xuyang); Ma, QW (Ma, Qingwei); Tang, X (Tang, Xiao); Hao, Q (Hao, Qi); Cheng, YC (Cheng, Yingchun)*; Qiu, T (Qiu, Teng)*

来源出版物: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS: 30: 12文献号: 1910171DOI: 10.1002/adfm.201910171提前访问日期: FEB 2020出版年: MAR 2020

(一流学术期刊学科重点 第一单位)

03

标题: Toward visible-light-assisted photocatalytic nitrogen fixation: A titanium metal organic framework with functionalized ligands

作者: Huang, H (Huang, Hao); Wang, XS (Wang, Xu-Sheng); Philo, D (Philo, Davin); Ichihara, F (Ichihara, Fumihiko); Song, H (Song, Hui); Li, YX (Li, Yunxiang); Li, D (Li, Dan); Qiu, T (Qiu, Teng)*; Wang, SY (Wang, Shengyao)*; Ye, JH (Ye, Jinhua)*

来源出版物: APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL: 267文献号: 118686DOI: 10.1016/j.apcatb.2020.118686出版年: JUN 15 2020

(一流学术期刊学科重点 第一单位)

  

陈殿勇

01

标题: Production of P-wave charmed and charmed-strange mesons in pion and kaon induced reactions

作者: Liu, J (Liu, Jing)*; Wu, Q (Wu, Qi)*; He, J (He, Jun)*; Chen, DY (Chen, Dian-Yong)*; Matsuki, T (Matsuki, Takayuki)*

来源出版物: PHYSICAL REVIEW D: 101: 1文献号: 014003DOI: 10.1103/PhysRevD.101.014003出版年: JAN 8 2020

(一流学术期刊学科核心 第一单位)

02

标题: Electric transitions of the charmed-strange mesons in a relativistic quark model

作者: Chen, SF (Chen, Shao-Feng); Liu, J (Liu, Jing); Zhou, HQ (Zhou, Hai-Qing); Chen, DY (Chen, Dian-Yong)*

来源出版物: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C: 80: 3文献号: 290DOI: 10.1140/epjc/s10052-020-7852-7出版年: MAR 31 2020

(一流学术期刊学科面上 第一单位)

03

标题: Possible molecular states in B(*)B(*) scatterings

作者: Yu, MT (Yu, Meng-Ting); Zhou, ZY (Zhou, Zhi-Yong)*; Chen, DY (Chen, Dian-Yong)*; Xiao, ZG (Xiao, Zhiguang)*

来源出版物: PHYSICAL REVIEW D: 101: 7文献号: 074027DOI: 10.1103/PhysRevD.101.074027出版年: APR 22 2020

(一流学术期刊学科核心 第一单位)

  

顾佩洪

01

标题: Baryon asymmetry from left-right phase transition

作者: Gu, PH (Gu, Pei-Hong)*

来源出版物: PHYSICS LETTERS B: 801文献号: 135178DOI: 10.1016/j.physletb.2019.135178出版年: FEB 10 2020

(一流学术期刊学科核心 第一单位)

02

标题: Double type II seesaw mechanism accompanied by Dirac fermionic dark matter

作者: Gu, PH (Gu, Pei-Hong)*

来源出版物: PHYSICAL REVIEW D: 101: 1文献号: 015006DOI: 10.1103/PhysRevD.101.015006出版年: JAN 9 2020

(一流学术期刊学科核心  第一单位)

03

标题: Parametrized leptogenesis from linear seesaw

作者: Gu, PH (Gu, Pei-Hong)*

来源出版物: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C: 80: 6文献号: 494DOI: 10.1140/epjc/s10052-020-8053-0出版年: JUN 2 2020

(一流学术期刊学科核心  第一单位)

  

徐庆宇

01

标题: Martensitic transformation and large exchange bias in Mn-rich Ni-Mn-Sn thin films on mica substrates

作者: Ling, YC (Ling, Yechao); Liu, RB (Liu, Ruobai); Wang, HB (Wang, Haobo); Xiao, SY (Xiao, Shuyu); Qu, DQ (Qu, Dongqi); Wang, GY (Wang, Guangyu); Han, ZD (Han, Zhida)*; Du, J (Du, Jun); Xu, QY (Xu, Qingyu)*

来源出版物: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 827文献号: 154303DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.154303出版年: JUN 25 2020

(一流学术期刊学科面上  第一单位)

02

标题: Room temperature multiferroism in BaCoF4 films prepared by pulsed laser deposition

作者: Yu, YH (Yu, Yinghong); Liu, RB (Liu, Ruobai); Zhao, HH (Zhao, Huihui); Xu, YM (Xu, Yeming); Li, Q (Li, Qi); Du, J (Du, Jun)*; Xu, QY (Xu, Qingyu)*

来源出版物: APPLIED PHYSICS LETTERS: 116: 15DOI: 10.1063/5.0002466出版年: APR 13 2020

(一流学术期刊学科核心  第一单位)

03

标题: Temperature dependence of exchange bias in NiFe2O4/BiFeO3 bilayers

作者: Wang, J (Wang, Ji); Chen, C (Chen, Chen); Xu, B (Xu, Biao); Xu, QY (Xu, Qingyu)*; Liu, RB (Liu, Ruobai); Yuan, Y (Yuan, Yuan); Huang, LN (Huang, Linao); Liu, TY (Liu, Tianyu); Wei, LJ (Wei, Lujun); You, B (You, Biao); Zhang, W (Zhang, Wei); Du, J (Du, Jun)*

来源出版物: APPLIED SURFACE SCIENCE: 517文献号: 146165DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.146165出版年: JUL 1 2020

(一流学术期刊学科面上  非第一单位)

  

李强

01

标题: Metal single-atom coordinated graphitic carbon nitride as an efficient catalyst for CO oxidation

作者: Wang, SY (Wang, Shiyan); Li, JQ (Li, Jiaqi); Li, Q (Li, Qiang)*; Bai, XW (Bai, Xiaowan); Wang, JL (Wang, Jinlan)*

来源出版物: NANOSCALE: 12: 1: 364-371DOI: 10.1039/c9nr07726j出版年: JAN 7 2020

(一流学术期刊学科核心  第一单位)

武光芬

01

标题: Interlayer coupling prolonged the photogenerated carrier lifetime of few layered Bi2OS2 semiconductors

作者: Niu, XH (Niu, Xianghong); Wu, GF (Wu, Guangfen)*; Zhang, XW (Zhang, Xiwen); Wang, JL (Wang, Jinlan)*

来源出版物: NANOSCALE: 12: 10: 6057-6063DOI: 10.1039/d0nr00447b出版年: MAR 14 2020

(一流学术期刊学科核心  非第一单位)

  

凌崇义

01

标题: Hybrid Cu-0 and Cu-x(+) as Atomic Interfaces Promote High-Selectivity Conversion of CO2 to C2H5OH at Low Potential

作者: Bai, XW (Bai, Xiaowan); Li, Q (Li, Qiang); Shi, L (Shi, Li); Niu, XH (Niu, Xianghong); Ling, CY (Ling, Chongyi)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)*

来源出版物: SMALL: 16: 12特刊: SI文献号: 1901981DOI: 10.1002/smll.201901981出版年: MAR 2020

(一流学术期刊学科核心  第一单位)

02

标题: A Ti3C2O2 supported single atom, trifunctional catalyst for electrochemical reactions

作者: Fu, ZZ (Fu, Zhanzhao); Ling, CY (Ling, Chongyi)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)*

来源出版物: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A: 8: 16: 7801-7807DOI: 10.1039/d0ta01047b出版年: APR 28 2020

(一流学术期刊学科核心  第一单位)

  

马亮

01

标题: Organic Dye Molecules Sensitization-Enhanced Photocatalytic Water-Splitting Activity of MoS2 from First-Principles Calculations

作者: Pan, J (Pan, Jing); Shao, XD (Shao, Xiaodong); Xu, XY (Xu, Xiaoyong); Zhong, JS (Zhong, Jiansheng); Hu, JG (Hu, Jingguo)*; Ma, L (Ma, Liang)*

来源出版物: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C: 124: 12: 6580-6587DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b11001出版年: MAR 26 2020

(一流学术期刊学科面上 非第一单位)


周跫桦

01

标题: Property-Oriented Material Design Based on a Data-Driven Machine Learning Technique

作者: Zhou, QH (Zhou, Qionghua); Lu, SH (Lu, Shuaihua); Wu, YL (Wu, Yilei); Wang, JL (Wang, Jinlan)*

来源出版物: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS: 11: 10: 3920-3927DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c00665出版年: MAY 21 2020

(一流学术期刊学科核心 第一单位)


施智祥

01

标题: Re-emerging superconductivity at 27 K in the slightly platinum doped nonsuperconducting Ca0.745La0.255FeAs2

作者: Lin, BC (Lin, Bencheng); Meng, Y (Meng, Yan); Li, M (Li, Meng); Feng, JJ (Feng, Jiajia); Yi, XL (Yi, Xiaolei); Xing, XZ (Xing, Xiangzhuo)*; Shi, ZX (Shi, Zhixiang)*

来源出版物: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 819文献号: 153017DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.153017出版年: APR 5 2020

(一流学术期刊学科面上 第一单位)

02

标题: Achieving Room-Temperature Charge Density Wave in Transition Metal Dichalcogenide 1T-VSe2

作者: Feng, JJ (Feng, Jiajia); Susilo, RA (Susilo, Resta A.); Lin, BC (Lin, Bencheng); Deng, W (Deng, Wen); Wang, YJ (Wang, Yanju); Li, B (Li, Bin); Jiang, K (Jiang, Kai); Chen, ZQ (Chen, Zhiqiang); Xing, XZ (Xing, Xiangzhuo); Shi, ZX (Shi, Zhixiang)*; Wang, CL (Wang, Chunlei)*; Chen, B (Chen, Bin)*

来源出版物: ADVANCED ELECTRONIC MATERIALS: 6: 5文献号: 1901427DOI: 10.1002/aelm.201901427出版年: MAY 2020

(一流学术期刊学科核心 第一单位)


邢相灼

01

标题: Re-emerging superconductivity at 27 K in the slightly platinum doped nonsuperconducting Ca0.745La0.255FeAs2

作者: Lin, BC (Lin, Bencheng); Meng, Y (Meng, Yan); Li, M (Li, Meng); Feng, JJ (Feng, Jiajia); Yi, XL (Yi, Xiaolei); Xing, XZ (Xing, Xiangzhuo)*; Shi, ZX (Shi, Zhixiang)*

来源出版物: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 819文献号: 153017DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.153017出版年: APR 5 2020

(一流学术期刊学科面上 第一单位)


仲帆

01

标题: Angle-Resolved Thermal Emission Spectroscopy Characterization of Non-Hermitian Metacrystals

作者: Zhong, F (Zhong, Fan)*; Ding, K (Ding, Kun); Zhang, Y (Zhang, Ye); Zhu, S (Zhu, Shining); Chan, CT (Chan, C. T.); Liu, H (Liu, Hui)

来源出版物: PHYSICAL REVIEW APPLIED: 13: 1文献号: 014071DOI: 10.1103/PhysRevApplied.13.014071出版年: JAN 31 2020

(一流学术期刊学科核心 第一单位)


王进

01

标题: Collective resonances in a circular array of gyromagnetic rods

作者: Wang, J (Wang, Jin); Lee, KF (Lee, Kai Fung); Dong, HY (Dong, Hui Yuan); Dong, ZG (Dong, Zheng-Gao); Yu, SF (Yu, S. F.); Fung, KH (Fung, Kin Hung)*

来源出版物: PHYSICAL REVIEW B: 101: 4文献号: 045425DOI: 10.1103/PhysRevB.101.045425出版年: JAN 21 2020

(一流学术期刊学科核心 第一单位)


白羽

01

标题: Measurements of decay branching fractions of H -> b(b)over-bar/c(c)over-bar/gg in associated (e(+)e(-)/mu(+)mu(-))H production at the CEPC

作者: Bai, Y (Bai, Yu)*; Chen, CH (Chen, Chun-Hui)*; Fang, YQ (Fang, Ya-Quan)*; Li, G (Li, Gang)*; Ruan, MQ (Ruan, Man-Qi)*; Shi, JY (Shi, Jing-Yuan); Wang, B (Wang, Bo); Kong, PY (Kong, Pan-Yu); Lan, BY (Lan, Bo-Yang); Liu, ZF (Liu, Zhan-Feng)

来源出版物: CHINESE PHYSICS C: 44: 1文献号: 013001DOI: 10.1088/1674-1137/44/1/013001出版年: JAN 2020

(一流学术期刊学科面上 第一单位)


苗霖

01

标题: Low Energy Band Structure and Symmetries of UTe2 from Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy

作者: Miao, L (Miao, Lin); Liu, SZ (Liu, Shouzheng); Xu, YS (Xu, Yishuai); Kotta, EC (Kotta, Erica C.); Kang, CJ (Kang, Chang-Jong); Ran, S (Ran, Sheng); Paglione, J (Paglione, Johnpierre); Kotliar, G (Kotliar, Gabriel); Butch, NP (Butch, Nicholas P.); Denlinger, JD (Denlinger, Jonathan D.)*; Wray, LA (Wray, L. Andrew)*

来源出版物: PHYSICAL REVIEW LETTERS: 124: 7文献号: 076401DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.076401出版年: FEB 19 2020

(顶级学术期刊 第一单位)


侯吉旋

01

标题: Microscopic topology of entangled polymeric liquids

作者: Hou, JX (Hou, Ji-Xuan)*

来源出版物: POLYMER: 186文献号: 122033DOI: 10.1016/j.polymer.2019.122033出版年: JAN 9 2020

(一流学术期刊学科面上 第一单位)

02

标题: Non-Markovian Mpemba effect in mean-field systems

作者: Yang, ZY (Yang, Zhen-Yu); Hou, JX (Hou, Ji-Xuan)*

来源出版物: PHYSICAL REVIEW E: 101: 5文献号: 052106DOI: 10.1103/PhysRevE.101.052106出版年: MAY 11 2020

(一流学术期刊学科核心 第一单位)

  

叶巍

01

标题: Backstreaming effects on probing postsaddle dissipation with light particle multiplicity

作者: Wang, N (Wang, N.); Ye, W (Ye, W.)*

来源出版物: PHYSICS LETTERS B: 801文献号: 135138DOI: 10.1016/j.physletb.2019.135138出版年: FEB 10 2020

(一流学术期刊学科核心  第一单位)

  

汪军

01

标题: Possible quantized charge pump in bilayer and trilayer graphene

作者: Wang, MJ (Wang, Mei-Juan); Wang, J (Wang, Jun)*; Liu, JF (Liu, Jun-Feng)*

来源出版物: NEW JOURNAL OF PHYSICS